polityka prywatności

Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 202 z siedzibą w Łodzi, 91-304 Łódź, ul. Sędziowska 8/10 zwanym dalej Administratorem.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dorota Wojtuś. Adres e-mail: kontakt@secretum.eu

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a. dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego 

opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; b. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych 

lub autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji, na stronie internetowej placówki, na forach społecznościowych, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; c. wykonywania umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, Karty nauczyciela oraz innych ustaw; d. realizacji umów zawartych z kontrahentami;

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa 

obowiązującymi w publicznej placówce oświatowej. Najważniejsze z nich to: 

a. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. i wydane na ich podstawie 

rozporządzenia odpowiednich ministrów; b. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami; c. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami; d. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. z późniejszymi zmianami; e. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. f. Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Łódź, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

7. Przetwarzane przez przedszkole dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez przedszkole ma prawo do: 
a. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać naprawa i wolności innych osób. b. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości 

lub nieaktualności. c. Usunięcia danych. 

– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji 

umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy. 

– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji zadań 

przedszkola może się wiązać z brakiem możliwości dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola. d. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach: 

– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – 

na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych. – Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec 

przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. e. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać 

wystrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód 

ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. f. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest 

realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby. 9. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora: 

a. Drogą elektroniczną na adreskontakt@pm202.elodz.edu.pl, lub b. Na adres: Przedszkole Miejskie Nr 202, 91-304Łódź, ul. Sędziowska 8/10 lub c. Osobiście w siedzibie Administratora. 10. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, 

w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu. 11. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego. 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo 

do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa