O PRZEDSZKOLU

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci będą czuły się bezpiecznie, będą radosne, kreatywne, rozwiną twórczą wyobraźnię, chętnie będą podejmować różnorodne działania. Nauczyciel natomiast będzie osobą, która wspiera i zachęca do samodzielności i jest partnerem dającym dziecku swobodę w podejmowaniu mądrych wyborów.
Dbamy, aby nie zawieść zaufania rodziców, jakim obdarzają nas – nauczycieli, powierzając nam własne dzieci.

Staramy się, aby nasze Przedszkole było „otwarte na dziecko” i jego potrzeby. Tworzymy koncepcję wychowania opartej na wspólnym dla rodziców i nauczycieli systemie potrzeb i wartości. Pragniemy rozwijać świadomość potrzeby spójności oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola. Dążymy do ujednolicania działań
wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.
Podejmujemy w szerokim zakresie współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na rzecz naszych dzieci.

NASZE CELE

Stwarzamy dzieciom warunki dla wszechstronnego ich rozwoju. W oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtujemy w nim poczucie własnej wartości, uczymy tolerancji, pomagamy w pokonywaniu trudności oraz umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań. Kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego i przyrodniczego. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie nauki w szkole. Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtujemy otwartość na wiedzę.

Wprowadzamy dzieci w świat sztuki i rozwijamy umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej. Wprowadzamy dzieci w świat wartości tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Rozwijamy umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi. Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Kształtujemy postawy proekologiczne i postawy „zdrowego stylu życia”. Rozwijamy sprawność fizyczną wykorzystując Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Gimnastykę Rytmiczną A.A. Kniessów.
Prowadzona przez nauczycieli obserwacja pedagogiczna służy doborowi właściwych metod wychowawczych i dydaktycznych, harmonijnemu rozwojowi dzieci, zgodnie z własnym potencjałem.
Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli oraz wykorzystywane przez nich aktywizujące metody pracy i nowatorskie rozwiązania sprzyjają wysokiej jakości pracy naszej placówki.
Dzięki temu, nasze przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku.
Wyposażenie przedszkola, ogrodu oraz estetyka pomieszczeń wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.