NASZE PROJEKTY

Maluch zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat

W Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi realizowany jest Projekt konkursowy współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 „ Maluch zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat”.

     Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
z niepełnosprawnościami, bądź deficytami rozwojowymi.
    Z wyników obserwacji i diagnoz pedagogicznych prowadzonych corocznie
przez nauczycieli dla dzieci 3-6- letnich wynika, że przybywa dzieci
z problemami zwłaszcza w sferze społeczno- emocjonalnej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, nadruchliwością psychoruchową, zaburzeniami procesu integracji sensorycznej, którym należy udzielić wielospecjalistycznego wsparcia.
    Podstawowymi kryteriami określającymi formy udzielania pomocy jest aktualny poziom rozwoju i wynikające z niego potrzeby i możliwości dziecka.
    Praca dydaktyczno – wychowawcza przedszkola ukierunkowana jest na  stwarzanie
każdemu dziecku szans rozwoju na miarę jego możliwości i wrażliwości.
      Chcemy, aby nasze dzieci były twórcze, wrażliwe, zdolne do ekspresji własnych uczuć
i myśli, gotowe do samodzielnego poszukiwania własnych rozwiązań,
ciekawe otaczającego  je świata.
    W trosce o tak przedstawiony aspekt wychowania, od wielu lat w przedszkolu poszukujemy najlepszych rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.
      Wyposażenie i pomoce oraz zaplanowane w projekcie zajęcia dodatkowe
z zakresu:
Integracji Sensorycznej, terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii ręki, zajęcia słuchowe metodą Tomatisa, zajęcia systemowe „Edukacja przez ruch  D. Dziamskiej”, skorelowana terapia EEG-Biofeedback i terapia światłem AVS PSIO, zajęć „Muzykoterapia w zabawie” stworzą możliwość niwelowania deficytów rozwojowych dziecka i jednocześnie  poszerzą ofertę edukacyjną skierowaną również  do dzieci z niepełnosprawnościami.
    Dzięki zaplanowanym szkoleniom i studiom podyplomowym, będziemy
w stanie zapewnić wielospecjalistyczną i kompetentną pomoc wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
     Placówka będzie przystosowana do efektywnego kształcenia dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych, bowiem edukacja włączająca zgodnie z priorytetami MEN stawia sobie za cel usuwanie wszelkich przeszkód i barier,
które stoją na drodze optymalnego rozwoju każdego dziecka .

Kasztanobranie

Mamo, Tato wolę wodę.

Zielona Flaga

Projekty, w których bierzemy udział

ZIELONA FLAGA

Nasze przedszkole od lat prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska i uzyskaliśmy certyfikat ZIELONEJ FLAGI. Jest to Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny przyznawany placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Celem tego projektu jest m.in. wzrost świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za środowisko.

 

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ – projekcie WFOSiGW

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków WFOSiGW w Łodzi  rok 2015/2016 www.zainwestujwekologie.pl
WSPÓŁPRACUJEMY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

W roku szkolnym (2015/2016) wzięliśmy udział w konkursie
pt: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016” organizowanym przez WFOŚiGW w Łodzi.

Nasze przedszkole otrzymało dotację z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Łodzi na realizację Projektu pn.: „Śladami zwierząt – od dinozaura do pszczoły – edukacja ekologiczna
w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi ”. Wartość ogólna zadania 24 980,00zł.
Forma dofinansowania – DOTACJA w wysokości 19980,00zł. i 5000,00 wkładu własnego ze środków Rady Rodziców obejmuje dofinansowanie do:
Wycieczek:
– Lipka, Kołacinek, Las Łagiewnicki, Warsztatów ekologicznych: stacjonarnych:
– warsztat edukacyjny „Co słychać na wiejskim podwórku?” oraz warsztaty plastyczne „W świecie zwierząt”
Zakupu nagród na konkursy wzbogacające wiedzę przyrodniczą:
– Konkursy międzyszkolny i miedzyprzedszkolny plastyczno-techniczny: „ Kolorowe karmniki”, „Cudaki zwierzaki”
– Konkursy: Recytatorski ( rodzinny) – „Zwierzęce rymowanki” oraz fotograficzny (rodzinny) – „Moje ulubione zwierzątko”
– Festiwale: Festiwal Teatrów „Dorośli- Dzieciom” oraz Festiwal „Eko piosenka i eko moda”
Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji w/w. zadania w tym zestawu sprzętu audio wizualnego w części współfinansowanego przez Radę Rodziców
– Termin zakończenia realizacji zadania – 30 czerwca 2016r.