Nabór elektroniczny do przedszkola 2021/2022

DOKUMENTY DLA RODZICÓW DO POBRANIA

.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny

2021/2022

ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

I. Informacje ogólne
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto
Łódź biorą udział:
a) dzieci urodzone w latach 2015– 2018,
b) dzieci z rocznika 2014, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź
odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.


UWAGA

 1. Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej.
  Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą
  starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania
  uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2021 r.) na wolne miejsca.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się
  o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po
  zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2021 r.), pod
  warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego
  przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą
  pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach,
  jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.
  II. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne
  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022
  do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę

uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma
żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm. ) brane są
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi
miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria
określone na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia
2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów oraz
na podstawie uchwały nr XXV/844/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby
punktów
Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli miejskich:
a) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
wyboru – 32 punkty,
b) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów
stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko – 16 punktów,
c) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki – 8 punktów,
d) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
e) dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą
zastępczą – 2 punkty,
f) dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 i z 2019 r. poz.
2118) lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do
odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 20 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 82.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora przedszkola miejskiego.

1 KWIETNIA 2021 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na
której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich
prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego
prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.
Strona będzie aktywna DO 16 KWIETNIA 2021 r. DO GODZ. 15:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli
miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę
wybranych placówek według preferencji.
Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie
kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających
spełnienie danych kryteriów, w tym:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały
nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U 2020, poz. 910 z późn. zm).
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych
w 2014 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego
decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka.
Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem
faktycznym.
Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
a) żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący
wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
b) zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych
w oświadczeniach:
 korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka.

UWAGA!!!

Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach
wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie
załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

 1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub
  zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
 3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych
  to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne
  dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.
  Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich
  placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka
  pierwszego wyboru.
  Po weryfikacji wniosków:
 4. 7 MAJA 2021 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej
  wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej
  alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.
  DODATKOWO:

informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata do danej placówki
rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto
w systemie elektronicznej rekrutacji
lub

rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu
kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
  OD 10 MAJA OD GODZ. 8:00 DO 12 MAJA 2021 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są,
  do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego
  kandydat został zakwalifikowany.
  Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji
  o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się
  na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.
  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
  z przyjęcia kandydata do danej placówki.
 2. 21 MAJA 2021 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej
  wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz
  informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
  Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
  alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia
  kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości
  opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

DODATKOWO:

informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni
opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej
rekrutacji.

UWAGA!!!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich
na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia
dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług
świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie
później jednak niż do 10 września 2021 r.
W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez
przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako
rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wnioski należy kierować na adres e-mail danej placówki;
b) wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji należy kierować na adres
e-mail danej placówki;
c) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do
sądu administracyjnego.
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu
miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało
postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz do
a) przedszkola integracyjnego
b) oddziału integracyjnego
c) przedszkola specjalnego
d) oddziału specjalnego
biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów
wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania.
Zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będzie honorowany także skan
zaświadczenia lub oświadczenia o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich
dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
IV. Pozostałe informacje
Dzieci ubiegające się o odroczenie obowiązku szkolnego: będzie honorowany także skan
zaświadczenia lub oświadczenia o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich
dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do placówek przedszkolnych
w godzinach ich pracy za pośrednictwem adresu e-mail.

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PM202

Wypełnianie deklaracji o kontynuacji od 18-03-2021 r. do 25-03-2021 r. 
Należy drukować deklarację o kontynuacji dwustronnie,
wypełnić i wrzucać do skrzynek grupowych.
Kto nie ma możliwości wydrukowania deklaracji,
może ją pobrać u dyrektora przedszkola.