Maluch, zuch i chwat

Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat

W Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi realizowany jest Projekt konkursowy współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „ Maluch zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat”.

     Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami, bądź deficytami rozwojowymi.

    Z wyników obserwacji i diagnoz pedagogicznych prowadzonych corocznie przez nauczycieli dla dzieci 3-6- letnich wynika, że przybywa dzieci z problemami zwłaszcza w sferze społeczno- emocjonalnej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, nadruchliwością psychoruchową, zaburzeniami procesu integracji sensorycznej, którym należy udzielić wielospecjalistycznego wsparcia.     Podstawowymi kryteriami określającymi formy udzielania pomocy jest aktualny poziom rozwoju i wynikające z niego potrzeby i możliwości dziecka.     Praca dydaktyczno – wychowawcza przedszkola ukierunkowana jest na  stwarzanie każdemu dziecku szans rozwoju na miarę jego możliwości i wrażliwości.

      Chcemy, aby nasze dzieci były twórcze, wrażliwe, zdolne do ekspresji własnych uczuć i myśli, gotowe do samodzielnego poszukiwania własnych rozwiązań, ciekawe otaczającego  je świata.
    W trosce o tak przedstawiony aspekt wychowania, od wielu lat w przedszkolu poszukujemy najlepszych rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.

      Wyposażenie i pomoce oraz zaplanowane w projekcie zajęcia dodatkowe z zakresu:

Integracji Sensorycznej, terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii ręki, zajęcia słuchowe metodą Tomatisa, zajęcia systemowe „Edukacja przez ruch  D. Dziamskiej”, skorelowana terapia EEG-Biofeedback i terapia światłem AVS PSIO, zajęć „Muzykoterapia w zabawie” stworzą możliwość niwelowania deficytów rozwojowych dziecka i jednocześnie  poszerzą ofertę edukacyjną skierowaną również  do dzieci z niepełnosprawnościami.

    Dzięki zaplanowanym szkoleniom i studiom podyplomowym, będziemy w stanie zapewnić wielospecjalistyczną i kompetentną pomoc wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

     Placówka będzie przystosowana do efektywnego kształcenia dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych, bowiem edukacja włączająca zgodnie z priorytetami MEN stawia sobie za cel usuwanie wszelkich przeszkód i barier, które stoją na drodze optymalnego rozwoju każdego dziecka .

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH REALIZOWANEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 202 PROJEKTU